Slussen SN981-Saltsjöbanans slutstation

För att möjliggöra utförande av arbeten med nya Slussen måste Saltsjöbanans ändstation flyttas temporärt till annan plats.

Entreprenaden omfattar i huvudsak:

Borrad och bakåtförankrad spont vid Kvarnholmsvägen.

Mark- och beläggningsarbeten för ny busskörväg från Kvarnholmsvägen till befintlig bro över Kvarnholmsvägen, hårdgjord yta för busshållplatser öster om Henriksdals station samt utfart för bussar norr om Henriksdals station.

Ny perrong med väderskydd för omstigning från Saltsjöbanan till bussar.

Mark- och beläggningsarbeten för ny rondell på Kvarnholmsvägen.

VA och belysning

Flera parallella entreprenader pågick samtidigt längs Saltsjöbanan varvid stor samordning med övriga entreprenörer krävdes.

slussenslussen-2