Teletunnlar (Års-, ramavtal)

Kontraktet avser drift och underhåll av TeliaSoneras tunnelsystem i Stockholm med bland annat övergripande administrativ verksamhet såsom BAS-U med ansvar för samordning av arbeten i tunnelsystemet utförda av sidoentreprenörer och beställaren, samordning av avstängningar i samband med sprängningar, jour och beredskap, eldriftansvar samt revisionsbesiktning av hissar.

Därutöver ingår löpande arbeten med bland annat tillsyn/rondering, bergskrotnings- arbeten, förstärkningsarbeten, kabelrasering, underhåll av elinstallation, pumpar/ infiltration, ventilation och hissar.

Därutöver utförs inom kontraktets ram enskilda objekt såsom t.ex. kabeldragning, byggnation av fjärrvärme, brandsektionering och övriga byggnadsarbeten.