Hammarbydepån

Projektet avser om- och tillbyggnad av verkstadshall för tunnelbana samt yttre mark- och järnvägsarbeten. Grundläggning av byggnad, jord- & bergschakt, VA, OPI-kanalisation, betong- och rörkanalisation, montering av L-betongstödmur, markarbeten för järnväg.

Ombyggnadsarea 5690m²

Tillbyggnadsarea 1345m²

hammarbydepan