Verksamhetspolicy

AB Frijo ska vara en attraktiv entreprenör på marknaden och kunderna ska känna sig trygga när de anlitar oss. Vi eftersträvar att ha nöjda kunder och att varje projekt, litet som stort, ska bli en bra referens. Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för god kvalitet och vi arbetar ständigt med förbättring av våra processer. Vi levererar tjänster som uppfyller kundernas krav och förväntningar i rätt tid och till avtalat pris.

Vårt arbete med informationssäkerhet innebär att all information hanteras korrekt med hänsyn till lagstiftning och andra krav.

AB Frijo ska vara en del av ett hållbart samhällsbyggande. I avseende på hållbarhet tar vi ansvar för hur vi påverkar samhället, miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Vi ska känna till och följa de lagar, förordningar och föreskrifter som berör vår verksamhet samt efterleva de krav som ställs på oss.

Vi verkar för att ständigt förbättra våra rutiner och minska vår negativa miljöpåverkan genom att kontrollera vår resursförbrukning och produktval för att undvika eller minimera användningen av hälso-och miljöfarliga material och kemikalier Vi strävar efter att minimera avfallsmängderna och möjliggöra återanvändning och återvinning.

En bra arbetsmiljö handlar inte bara om en riskfri arbetsplats utan även om att alla medarbetare ska trivas och utvecklas i sitt arbete. Ett öppet klimat och en öppen dialog med samtliga medarbetare skapar förutsättningar för god hälsa och arbetsglädje. Det är vår övertygelse att vi genom förebyggande insatser bäst skapar förutsättningar för en arbetsmiljö fri från kränkande särbehandlingar, diskriminering samt mobbning.

Varje anställd ska ha rätt kompetens och ta ett personligt ansvar för utförandet av sin arbetsuppgift i det dagliga arbetet. Det ankommer var och en att vara uppmärksam och genast rapportera eventuella risker och hot som påverkar arbetsmiljön.

AB Frijo kommer alltid att sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare genom att tydliggöra och skapa en gemensam Frijo värdegrund:

  • Värde; Trygghet, Långsiktighet, Kompetens, Samarbete
  • Känsla; Stabilitet, Stolthet, Framåtanda
  • Handling / agerande; Kvalitet ”rätt från mig”, Föredöme