Certifiering

AB Frijo har utvecklat och tillämpar ett processbaserat ledningssystem avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö med syftet att säkerställa och verifiera att alla kund- och lagkrav uppfylles, samt bidra till ständiga förbättringar inom dessa områden.

Ledningssystemet bygger på förutsättningen att organisationen regelbundet ser över och utvärderar systemet för att identifiera möjligheter till förbättringar samt genomföra dessa. Internrevisioner utförs kontinuerligt.

Ledningssystemet är BF9K-certifierat sedan 2015 (certifikat nr. 1053-BF9K-0287) samt ansluter till ISO 9001: 2008 avseende ledning för kvalitet, ISO 14001: 2004 avseende ledning för miljö samt OHSAS 18001-2007 avseende ledning för arbetsmiljö.

BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen. BF9K har funnits sedan år 2000. Systemet togs fram av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med föreningens medlemsföretag och sakkunniga. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, BKR, miljöbalken och arbetsmiljölagen. Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Årliga externa tredjepartsrevisioner utförs idag av Det Norske Veritas (DNV GL).

AB Frijo arbetar även i enlighet med standarderna SS-ISO 15489-1 och SS-ISO/TR 15489-2: 2001 avseende riktlinjer för dokumenthantering och hanterar all dokumentation i ett internt digitalt projektledningssystem vilket uppfyller de krav på dokumentstyrning och dokumenthantering som finns i både ISO 9001 och ISO 14001.

Systemet innehåller bland annat de policys, mål, handlingsprogram, manualer, befattningsbeskrivningar, rutiner, instruktioner, kontroller, styrdokument, protokoll, beskrivningar samt mallar som AB Frijo arbetar efter.

Certifikat BF9K – AB Frijo (2015-2018)